به اطلاع تمامی متقاضیان شرکت در مناقصه نظارت تصویری پروژه پاژ می رساند که مهلت ارسال اسناد تا روز یکشنبه مورخ 8 اسفندماه 1395 تمدید گردید.

مدیریت وب سایت