متقاضیان شرکت در مناقصه سیستم صوت مجتمع پاژ  میتوانند برای دریافت اسناد مناقصه به لینک ذیل مراجعه فرمایند.

 

مناقصه سیستم صوت تا تاریخ 5 اسفند 96 تمدید شد

 

دریافت اسناد مناقصه