متقاضیان شرکت در مناقصه دیتا سنتر مجتمع پاژ  میتوانند برای دریافت اسناد مناقصه به لینک ذیل مراجعه فرمایند.

 

مناقصه دیتا سنتر تا تاریخ 5 اسفند 96 تمدید شد

 

 

دریافت اسناد مناقصه